top of page

Beslutningsgrundlag til byudvikling

Vi udarbejder beslutningsgrundlag til byudvikling baseret på faglig indsigt kombineret med borgernes input. Vi tilrettelægger processer der sætter professionel og lokal viden i system som udgangspunkt for udvikling. Som kunde kan du trække på vores omfattede erfaring i samarbejdet med kommuner, ministerier og fonde om udrednings- og analysearbejde, der også omfatter vejledninger og metoder i byudviklingen.

BYBESKRIVELSER

Faglige beskrivelser og redegørelser over byers kendetegn og potentialer

BORGERSAMARBEJDE

Faglig bistand til dialog, inddragelse og samarbejde med borgere o.a. aktører

PLANBESKRIVELSER

Faglig assistance til skrivning af planstrategier og kommuneplaner

BYUDVIKLING: Services

Beslutningsgrundlag enkeltområder

KORTLÆGNING AF BYERS VÆRDIER, UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Plan Gruppen kortlægger bærende værdier og forudsætninger for udvikling i bydele og byer. Byernes succesfulde udvikling kommer ikke over natten. Nye varige værdier bygger på eksisterende værdier, som byerne kan bringe i spil i nye sammenhænge - fysisk, sociale og kulturelle. Med enkle principper hjælper vores processer med at indkredse kernekvaliteter med udgangspunkt i både den professionelle beskrivelse og borgernes viden.

Perlegade_Gågaden_Sønderborg_0014-1200px.jpg

FAGBESKRIVELSER AF BYER OG BYOMRÅDERS SÆRLIGE IDENTITET OG ARKITEKTUR

Attraktive byer er steder, hvor det er lykkes at omsætte kvaliteter til noget unikt der giver værdi for borgerne. I byplanlægningen hjælper vi med at skabe klarhed over og forståelse for, hvad der skaber en attraktiv by med fokus på bymiljø, mennesker og liv. Vi samarbejder med JWH Arkitekter om kortlægning af byers identitet og attraktivitet.

Byudvikling.png

DIALOG SOM AFSÆT FOR BYUDVIKLING

Hvis der skal sikres et robust afsæt for byudvikling er det vigtigt at skabe mest mulig enighed om visionen og de mål, der sættes for udviklingen. Det kræver enighed blandt interessenterne om de kvaliteter man vil have i spil i sin udvikling socialt, kulturelt, fysisk, arkitektonisk og det kræver indblik og forståelse for de valg, der må træffes. Plan Gruppen tilrettelægger og gennemfører struktureret samarbejde og dialog med borgere og interessenter der kan resultere i et forventningsafstemt beslutningsgrundlag.

Borger møde i Augustenborg_0002-1200px.jpg

UDVIKLINGSPLANER FOR BYER OG BYDELE

Udviklingsplaner er som regel resultatet af en udviklingsproces, der munder ud i en udviklingsstrategi og en plan for indsatser, der kan påvirke udviklingen i den ønskede retning. Plan Gruppen hjælper med at sætte struktur på drømme og ideer til fremtiden. Udviklingsplanen skal give retning for prioritering og valg af indsatser og give mulighed for at gribe chancer, når de opstår. Selv små projekter baner ofte vejen for større indsatser, når de er tænkt ind i en helhedsorienteret strategisk byudvikling.

Bramming - Plan Gruppen (5).jpg

PROGRAMMER TIL BY- OG OMRÅDEFORNYELSE

Plan Gruppen har dyb viden og erfaring inden for byfornyelseslovens område og kan bistå med tilrettelæggelse og gennemførelse af områdefornyelsesprogram både inden for rammerne af landsbyfornyelse og udvikling af levende bymidter.

strib.JPG
BYUDVIKLING: Services

Kontakt os om byudvikling

Tenna Tychsen.jpg

Tenna Tychsen

Byplanlægger

Tenna er byplanlægger (MAA) og certificeret systemisk proceskonsulent med erfaring fra ministerier, kommuner og konsulentbranchen. Tenna har medvirket til udviklingen af byudviklingspolitikker samt udført adskillige større offentlige udviklings- og planlægningsprojekter. Tenna er desuden medforfatter til en række faglige publikationer om udvikling. 

BYUDVIKLING: Staff
bottom of page