top of page

Borger-, bruger- og erhvervsanalyser

Vi udarbejder analyser der understøtter udvikling i det offentlige. Analyser der har til formål at levere indsigt, til støtte for bedre beslutninger. Som kunde kan du trække på vores omfattende erfaring med analyser og undersøgelser for kommuner, ministerier, styrelser og fonde. Plan Gruppens analyser er specielt udviklet til at passe ind i det kommunale visions-, strategi- og planarbejde.

BORGERANALYSER

Undersøgelser hvor borgerne er den primære målgruppe for analysen.

BRUGERANALYSER

Undersøgelser hvor brugere af en defineret ydelse / service er den primære målgruppe.

ERHVERVSANALYSER

Undersøgelser hvor erhvervsvirksomheder er den primære målgruppe for analysen.

ANALYSER: Services

Borgeranalyser

BORGERKOMPAS

Borgerkompas er en analyse af kommunen som levested, der belyser borgernes syn på kommunens bæredygtighed, identitet, livskvalitet, bosætningsforhold og fremtid. Bruges af flere kommuner som styringsredskab og kan finde anvendelse i hele styringsforløbet, fra visioner til handlingsplaner.

Perlegade_Gågaden_Sønderborg_0014-1200px.jpg

BOSÆTNINGSKOMPAS

Analyser af borgernes boligønsker der kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at udvikle den type af boliger, som borgere efterspørger. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med bolig- og byplanlægning. Undersøgelsen kan bruges flere steder i styringsspektret, fra planstrategi til kommuneplan.

Plan Gruppen (13).jpg

BYPLANKOMPAS

Byplankompasset giver indsigt i en bys eller et områdes identitet, styrker, svagheder og fremtidspotentialer. Byplankompasset kan bruges i forbindelse med udvikling af byer og områder i styringsspektret, fra planstrategi til handlingsplaner.

Plan Gruppen (16).jpg

HANDELSKOMPAS

Analyser af borgernes indkøbsvaner der giver viden til udviklingen af strategier for lokal detailhandel i forhold til forbrugerservice, dagligvarer, udvalgsbutikker og online handel. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med detailhandelsplanlægning, byudvikling og byplanlægning.

Billede af Artificial Photography

KLIMAKOMPAS

Analyse af borgernes holdninger, handlinger og udfordringer i forhold til bolig, transport og forbrug, som input til bæredygtige løsninger, information, stimulering og samarbejde. Undersøgelsen er relevant i forhold til borgerrettede klimaindsatser i styringsspektret, fra visioner til mål og politikker.

Billede af Gabriel Côté
ANALYSER: Services

Brugeranalyser

SERVICEKOMPAS

Analyse der belyser brugernes og borgernes overordnede tilfredshed med vigtige serviceområder i kommunen. Undersøgelsen fungerer som en temperaturmåling på, hvor god kommunen er til at levere værdi til borgerne og kan benyttes som input- og styringsredskab i arbejdet med politikker, planer og handlingsplaner.

Digital skrivebord

MOBILITETSKOMPAS

Analyser af erfaringer, vaner og holdninger, der bidrager til viden om mobilitet, transportvaner, behov og trafiksikkerhed. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med mobilitet, trafikvaner og trafiksikkerhed. Kan særligt bruges i styringsarbejdet med planstrategi og kommuneplan, men har også bredere anvendelse.

Plan Gruppen (10).jpg

MYNDIGHEDSKOMPAS BORGER

Analyse af borgerkontakt og service der kaster lys over borgernes oplevelser i kontakten med det offentlige. Det være sig gennem telefon, fremmøde, e-Boks, selvbetjening eller hjemmeside. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med borgerservice.

Waiting Area

SKOLEVEJ

Et særligt opmærksomhedspunkt i Plan Gruppen er sunde skoleveje. For mange børn bliver kørt til skole, selv på korte afstande. For at hjælpe kommuner med bearbejde denne problematik ud fra børnefamiliernes perspektiv, har vi startet projekt Sund Skolevej.

Plan  Gruppen sikker skolevej web.png
ANALYSER: Services

Erhvervsanalyser

ERHVERVSKOMPAS

Analyser af erhvervsklima der kortlægger erhvervslivets udfordringer og behov, så kommunen kan målrette den offentlige erhvervsindsats, tilbud og strategier. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med erhvervsklima og erhvervsservice.

Transportbånd

HANDELSKOMPAS

Analyser af borgernes indkøbsvaner der giver viden til udviklingen af strategier for lokal detailhandel i forhold til forbrugerservice, dagligvarer, udvalgsbutikker og online handel. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med detailhandelsplanlægning, byudvikling og byplanlægning.

Billede af Artificial Photography

MYNDIGHEDSKOMPAS ERHVERV

Analyse af myndighedskontakt og myndighedsbetjening, der kaster lys over virksomhedernes oplevelser af kontakten med det offentlige. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med erhvervsservice og myndighedsbetjening i f.eks. byggesager, vejsager, miljøtilladelser eller samarbejde med jobcenter.

Jobsamtale
ANALYSER: Services

Kontakt os om analyser

Lars Lindenberg

Lars Lindenberg

Direktør

Lars er erhvervsøkonom og master i projektledelse. Lars har siden 1988 arbejdet med analyse og strategi for virksomheder, koncerner, statslige organisationer og kommuner.

ANALYSER: Staff
Billede af ThisisEngineering RAEng

Evidens til beslutninger

Den rigtige analyse kan betyde forskellen mellem gode og mindre gode beslutninger.

Gennem pålidelige metoder hjælper vi beslutningstagere til viden, indsigt og overblik. 

Vi benytter kvantitative og kvalitative metoder - online undersøgelser, telefoninterviews, online interviews, fokusgrupper og workshops.

ANALYSER: Liste

VIDENSBEHOV

Vi afdækker jeres vidensbehov

Den rigtige viden er afgørende for organisationens beslutninger, forudsat den er korrekt, gennemskuelig og operationel. Sammen med jer beskriver vi behovet for viden - om hvad, til hvilket formål, hvor ofte og til hvem.

METODEUDVIKLING

Vi udvikler undersøgelser

Vores service på udviklingsområdet omfatter rådgivning om undersøgelsesmetoder, udvikling af planer for dataindsamling, spørgeskemaer og interviewguides, projektplanlægning samt test og kvalitetssikring af metoder og spørgerammer.

DATAINDSAMLING

Vi indsamler data

Vi gennemfører årligt dataindsamling over for mange tusinde respondenter. Dataindsamlingen kan have forskellige former, herunder e-mail distribuerede undersøgelser, tablets / on location svar, telefoninterviews, fokusgrupper eller observationer.

RAPPORTERING

Vi analyserer og rapporter

Vores motto er "Rettidig og relevant viden". Vores service omfatter analyse, forståelse og formidling af data til brugbar viden. Fra faktuelle data til analyser og rapporter. Har du brug for kontinuert viden om vaner, kendskab, holdninger eller tilfredshed, leverer vi rapportering i realtid.

TRACKING

Vi hjælper dig med at være ajour

Nogle gange har man brug for viden løbende - enten fordi man gerne vil være ajour med den nyeste udvikling, eller fordi man har behov for at følge tendenser over en længere tidsperiode. I begge tilfælde er en "tracking" løsning svaret - så du kan følge data og tendenser på dit område. Vi udvikler små og store trackingprojekter med uafbrudt dataindsamling over mange år.

PANELER

Vi opretter, administrerer og anvender paneler

En af vores særlige kompetencer er drift af online paneler. Gennem skræddersyede paneler kan vi give dig adgang til viden om den målgruppe, som er vigtig for jeres organisation. Vi har mange års erfaring med digitale paneler som borgerpaneler, kundepaneler, brugerpaneler og ekspertpaneler.

SPECIALLØSNINGER

Vi udvikler researchløsninger til særlige behov

Vores arbejde sig altid om den unikke kundes ambitioner og udfordringer. For at understøtte kunders særlige behov for undersøgelser og rapportering, udvikler vi også gerne løsninger på komplicerede behov, som kan klare de fleste udfordringer.

INTERNATIONALE SURVEYS

Vi skaffer viden på tværs af grænser

Gennem vores internationale adgang til millioner af svarpersoner, kan vi løse surveyopgaver på tværs af landegrænserne - endda med stor præcision regionalt og målgruppemæssigt. Vores samarbejde rækker ud til alle dele af verden.

Løsninger med kunden i centrum

Vi har erfaring med mange forskellige typer af undersøgelser, dokumentation og målinger. Vi kan indhente viden om såvel børn, familier, ældre og studerende, ledere og iværksættere. Vi kan oprette systemer til ledelses information, udforme real time dashboards og fremlægge rapporter for myndigheder og politikere. Uanset formen, har vores løsninger altid kundens behov og ønsker i centrum.

Befolkningsmålinger

Borgermålinger / Brugermålinger

Borgerpaneler / Brugerpaneler

Brugerprofilering

Bæredygtighedsmålinger

Evalueringer

Familieinterviews

Fokusgrupper

Interviews af særlige målgrupper

Kvalitetsmålinger

Levestedsmålinger

Målinger via E-boks

NPS-studier

Observationer

Rekruttering til fokusgrupper, møder eller workshops

Statistiske analyser

Tilfredshedsmålinger

Workshops

Billede af ThisisEngineering RAEng
ANALYSER: Produkter
bottom of page