top of page
Samfundsanalyser ved PLANGRUPPEN

VIDEN OM SAMFUNDSFORHOLD

Viden til beslutninger i det offentlige

Vi udarbejder analyser der understøtter udvikling i samfundet. Analyser der har til formål at levere indsigt til støtte for bedre beslutninger. Du kan som kunde trække på vores omfattende erfaring med analyser og undersøgelser for kommuner, ministerier, styrelser og fonde. Plangruppens kommunale analyser er udviklet til at passe ind i det kommunale visions-, strategi- og planarbejde.

KOMMUNEN SOM LEVESTED

Hvordan oplever borgerne deres kommune eller by som levested? Hvad oplever borgerne som områdets kendetegn og identitet. Hvordan er livskvaliteten i området? Hvordan oplever og bruger borgerne deres nærområde? Det skaber vi med undersøgelsen Borgerkompas Levested overblik over.

 

For planlæggere med ansvar for udvikling af kommuner, byer og levesteder er kendskabet til borgernes oplevelser af kommunen eller byen som levested afgørende. Med undersøgelsen kortlægger vi borgernes syn på identitet, livskvalitet, bosætning, styrker og udfordringer. Undersøgelsen kan bruges som styringsredskab og i arbejdet med kommune-, by,- og områdeudvikling.

KOMMUNEN SOM SERVICEYDER

Hvem bruger kommunens forskellige tilbud og hvor tilfredse er borgerne med de benyttede tilbud? Hvad fungerer i borgernes optik godt og hvor er der plads til forbedringer? Det skaber vi med undersøgelsen Borgerkompas Service overblik over.

Kommuner yder en række services til borgerne, fra information og borgerservice, til biblioteker, ældrepleje, børnepasning og skoler. For kommunale beslutningstagere er det fordelagtigt overordnet at kende borgernes oplevelser af disse ydelser. Vi gennemfører analyser af kommunale serviceydelser og tilbud til borgerne, som bruges i arbejdet med strategi og styring.

HANDEL OG INDKØBSVANER

Hvor køber borgerne ind og af hvilke grunde? Hvad er forbrugernes foretrukne indkøbssteder til dagligvarer, beklædning, elektronik, møbler med videre? Hvilke butikker foretrækker forbrugerne og hvorfor. Hvilke indkøb foregår lokalt, i andre områder og online? Hvordan opleves transportforholdene til borgernes foretrukne indkøbssteder? 

 

Den lokale detailhandel er under pres. I mange byer betyder det tomme butikker og mindre liv i bykernen. Når planlæggere skal være klædt på til at træffe beslutninger i denne virkelighed, er det fordelagtigt med viden om forbrugernes indkøbsadfærd. Plangruppen foretager analyser af borgernes indkøbsvaner og præferencer, der giver viden til udviklingen af den lokale detailhandel.

MOBILITET OG TRAFIK

Hvordan kommer borgerne fra A til B i hverdagen? Hvad er borgernes foretrukne og faktiske transportformer? Hvordan opleves transport- og trafikforholdene hvor borgerne bor og færdes? Hvordan står det til med tryghed og sikkerhed i trafikken? Hvordan er livet som bilist, cyklist, fodgænger og bruger af kollektiv transport?

Beslutningstagere der arbejder med mobilitet, bør kende trafikanternes vaner, præferencer, holdninger og oplevelser af trafikken. Samfundets mobilitet er under forandring, både som følge af klimaindsatser, teknologier, ændret bosætning og den demografiske udvikling. Plangruppen tilbyder et bredt spekter af analyser der giver viden om borgernes mobilitet.

BORGERE OG KLIMA

Bestræbelserne for nedbringelse af CO2 vedkommer os alle. Men hvad er borgernes holdninger til nødvendigheden af indsatserne? Hvem har ifølge borgerne et ansvar? I hvilken grad følger borgernes holdninger og handlinger sig ad? Hvad er drivkræfterne og barriererne for et mere klimavenlig liv i forhold til bolig, transport og almindeligt forbrug? Hvem er modstandere og tilhængere af udbygningen af vedvarende energi i lokalområdet? 

 

Borgernes handlinger spiller en rolle for nedbringelse af C02 udledningen. Samtidig har borgernes holdninger til vedvarende energianlæg (vind og sol) en stor betydning for klimaindsatsen. Derfor har Plangruppen udviklet undersøgelser, der kortlægger borgernes holdninger og handlingsparathed i forhold til klimarelevante forhold.

BOSÆTNING

Hvad er borgernes bevæggrunde for bosætning i en specifik kommune eller by? Hvis borgerne er tilflyttere, hvad er da årsagerne til bosætningsvalget?  Hvilke faktorer og behov var afgørende for valget af bolig? Hvor tilfredse er borgerne med deres nuværende bolig og nærområde? Har borgerne ønsker om en anden bolig?

 

Kendskab til borgernes bosætningsmotiver og ønsker kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at forstå hvad der tiltrækker nye borgere og hvordan de ønsker at bo. Analyser af bosætning kan hjælpe beslutningstagere til at udvikle den type af boliger, som borgere efterspørger. Undersøgelsen kan bruges i arbejdet med bosætning, udvikling og byplanlægning.

MYNDIGHEDSKONTAKT

Hvordan oplever borgerne kontakten med kommuner og andre myndigheder? Hvor nemt eller svært at det at komme i kontakt med det offentlige og hvilken service oplever borgerne? I hvilken grad bliver de opgaver eller problemer borgerne henvender sig med løst hurtigt og kompetent? Det er spørgsmål, som mange politikere anser for vigtige, fordi det påvirker borgernes samlede oplevelse myndigheden. 

 

Det offentlige tilbyder borgerne flere kanaler og kontaktflader, herunder: telefon, fremmøde, e-Boks, online selvbetjening og sociale medier, samt information på hjemmesider og eksterne medier. For myndigheder kan det være en vanskelig udfordring at holde styr på, hvordan de forskellige informations- og kontaktkanaler opleves af brugerne. Plangruppens kontaktanalyser hjælper myndigheder med at forstå brugernes oplevelser.

ERHVERVSUDVIKLING

Hvilke brancher er i vækst og hvilke oplever nedgang? Hvilke brancher har stærke positioner i forhold til værditilvækst og hvilke halter bagud? I hvilken grad kan erhvervslivets behov for lokationer, arbejdskraft og logistik tilfredsstilles? Hvordan oplever virksomhederne myndighedsbetjening og eventuelt samarbejde med vigtige myndigheder? 

 

Samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder har stor betydning for beskæftigelse og velfærd. Når myndigheder vil tilbyde det bedst mulige samarbejde med erhvervslivet, sker det bedst på et grundlag af viden og dialog. Plangruppen udvikler analyser af erhvervsklima der kortlægger erhvervslivets behov og udfordringer, så kommunen kan målrette den offentlige erhvervsindsats, tilbud og strategier.

Plangruppen har levereret undersøgelser og videnservice til myndigheder siden 2003.

VIDEN TIL BEDRE BESLUTNINGER

Beslutningstagere arbejder i en omverden i konstant bevægelse. Gennem analyser bidrager vi med data, viden og indsigt, der gør gode beslutninger bedre. Vi udvikler og gennemfører undersøgelser i samarbejde med vores kunder og har udviklet færdige løsninger, så vores kunder kan skyde genvej til relevant viden.

bottom of page