top of page
design bog

Publikationer og udgivelser

Publikationerne er i hovedreglen udarbejdet i samarbejde med ministerier, styrelser eller fonde. 

2022

Udgivelse 10 - Det Grønne Frejlev
I samarbejde med Aalborg Kommune og Bolig- og Planstyrelsen

Det Grønne Frejlev. Hvordan indtager mindre bysamfund landskabsrum og skaber ny identitet. Projektets idé er at se på, hvordan mindre bysamfund kan indtage byens landskabsrum og skabe ny grøn identitet - Skabe transformation og nye sammenhænge med grøn byudvikling. Projektet skal desuden give forståelse for og viden om naturens udfordringer og muligheder i byerne og om biodiversitet i byerne. Projekt for Aalborg Kommune med støtte fra Bolig- og Planstyrelsen. Forlag: Plan Gruppen.

2022

Udgivelse 9 - Sund Skolevej
I samarbejde med GF Fonden, ATKI A/S og Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik

Sund Skolevej. Undersøgelse i samarbejde med 9 kommuner og rapport med anbefalinger til mere aktiv skoletransport. Med projekt Sund Skolevej vil vi hjælpe kommuner i hele landet til mere viden om børnefamiliernes transportvalg og hvilke metoder der kan bringes i spil, for mest effektivt at fremme gang og cykling. Med støtte fra GF Fonden. Forlag: Plan Gruppen.

2021

Udgivelse 8 - Danske Stationsbyer
I samarbejde med Realdania, JWH Arkitekter og WE Architecture

Danske Stationsbyer. Omfattende byarkitektonisk typologisk kortlægning af de danske stationsbyer. Bogen er et tilbud først og fremmest til fagfolk, men også til lægfolk, der ønsker mere viden om stationsbyens fysiske kulturarv og udviklingsdynamikker samt inspiration til at styrke stationsbyens stedlige og arkitektoniske kvaliteter i den fremtidig byudvikling. Udgivet i samarbejde med Realdania, JWH Arkitekter og WE Architecture.

2020

Udgivelse 7 - Udvikling af stationsbyernes bymidter
I samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og JWH Arkitekter

Udvikling af stationsbyernes bymidter. 8 faglige artikler/bidrag til forståelse af stationsbyernes forudsætninger og muligheder for udvikling. Delrapport der indeholder bidrag til projektet "Byarkitektonisk kortlægning, type- og modelfremstilling af stationsbyers midter".Projektet skal give dem, der arbejder med udviklingen af danske stationsbyer – såvel fagfolk som lokale aktører - et vidensgrundlag og forståelse for stationsbyernes fysik, kulturhistorie og forudsætninger for udvikling.

2018

Udgivelse 6 - Screening af 31 bymidter
I samarbejde med Region Syddanmark og JWH Arkitekter

31 bymidter i Syddanmark. Screening af bymidter i Region Syddanmark, med det formål at belyse bymidternes identitet, deres attraktivitet og byliv. Rapporten "31 byer - screening af bymidter" har til formål at vurdere og belyse de enkelte bymidters identitet, deres attraktivitet og deres byliv i bred forstand. Registreringen har dannet grundlag for en beskrivelse af de enkelte byers karakteristika, styrker, svagheder og potentialer inden for temaerne: Stedsidentitet, Monumenter og bylivsdynamoer samt bebyggelsens og byrummets attraktivitet. Screening og beskrivelse af bymidterne er foretaget af arkitekterne Jan W. Hansen, JWH arkitekter og Tenna Tychsen, Plan Gruppen.

2018

Udgivelse 5 - Forskningsprojekt om deltidsbosætning (deltidsbolig, fleksbolig)
I samarbejde med Erhvervsministeriet, Tønder Kommune og Langeland Kommune

Forskningsprojekt om deltidsbosætning under Erhvervsministeriets Landdistriktspulje om blandt andet deltidsbosætningens påvirkning af lokalsamfundet. Rapporten tjener til inspiration for kommuner og lokalsamfund, der arbejder med udvikling i landets yderområder. Resultaterne fra vores undersøgelse peger på, at der er væsentlige potentialer i deltidsbosætning for byer og lokalsamfund i landets yderkommuner - i særdeleshed hvor der er god bokvalitet, men hvor huse står tomme, og hvor det er svært at opretholde permanent bosætning. Konklusionen kalder på en dialog i kommuner og lokalsamfund om deltidsbosætning som en naturlig del af en moderne landsby i yderområderne. Forlag: Plan Gruppen.

2016

Udgivelse 4 - Medskabende processer i mindre byer
I samarbejde med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Medskabende processer i mindre byer. En kogebog til lokale og kommunale samarbejdspartnere, der går i gang med udvikling og områdefornyelse i mindre byer. Publikationen er en slags kogebog i medskabende lokal udvikling. Den handler om, hvordan kommuner og lokalsamfund kan samarbejde om områdefornyelse og skabe ny udvikling i mindre byer og landsbyer. Bogen er skrevet til politikere, kommunale administrationer og lokale samarbejdsparter, der søger inspiration til områdefornyelse. Bogen beskriver fire gode eksempler fra mindre byer i Danmark. Den præsenterer ingredienser og resultater af det gode, ligeværdige samarbejde på flere måder. Udarbejdet af Susanne Aagaard og Tenna Tychsen for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

2016

Udgivelse 4 relateret artikel

Medskabende processer i mindre byer artikel. Områdefornyelsen i små og mindre byer byder på rig variation i samarbejdet mellem kommuner og lokale aktører. Områdefornyelse bliver ofte en dynamo, hvor både kommunale og lokale aktører vokser med opgaven – og opgaven vokser med. Områdefornyelsen i mindre og små byer kan understøtte et strategisk sigte i den lokale udvikling, fordi den tilgodeser helhedssyn fysisk, social og kulturelt. Netop derfor stiller den også store krav til processen og de aktører som involveres. Af Susanne Aagaard og Tenna Tychsen.

2014

Udgivelse 3 - Kulturarv i byudviklingen
I samarbejde med Hejnsvig Lokalråd, Sdr. Omme Landsbyråd, Billund Kommune, Billund Museum og JWH Arkitekter

Kulturarv i byudviklingen. Udvikling af metode til, hvordan man i byudviklingen kan bygge bro mellem fortid og fremtid, og hvordan man gør kulturarven levende i lokalsamfundet. Kulturarven spiller en stor rolle, når vi i fællesskab skal finde frem til og bygge på de værdier, vi har. Publikationen er udarbejdet af Plan Gruppen, Tenna Tychsen JWH Arkitekter, Jan W. Hansen Billund Museum, Gudrun Gormsen. Projektet er gennemført i et tværfagligt samarbejde mellem Hejnsvig Lokalråd, Sdr. Omme Landsbyråd, Billund Kommune, Billund Museum, JWH Arkitekter og Plan Gruppen.

2010

Udgivelse 2 - Koncept for blandede boligformer
Udarbejdet for Kuben Magagement, Svendborg Kommune og Svendborg Andels-Boligforening

Koncept for blandede boligformer. Belysning af, hvordan kommuner og boligorganisationer kan samarbejde om at udvikle blandede boligformer i nye boligområder. Hvordan kan kommuner og boligorganisationer samarbejde om at udvikle blandede boligformer i nye boligområder? Det spørgsmål ville Svendborg Andels-Boligforening og Svendborg Kommune gerne finde svar på, da Svendborg Kommune i 2009 skulle i gang med at realisere planerne for Tankefuld - en landskabsby i Svendborg Vest med en forventet udbygning på godt 2.500 boliger. Udarbejdet af Tenna Tychsen for Kuben Managment.

2010

Udgivelse 1 - Guide til samarbejde i byfornyelsen
Udarbejdet for Kuben Byfornyelse Danmark A/S og Socialministeriet

Guide til samarbejde i byfornyelsen. I tre cases beskrives det, hvordan man kan udvikle samarbejde med beboere og lokale interessenter om at få værdier i spil i bygningsfornyelse og områdefornyelse. Rapporten giver indblik i 3 konkrete bud på, hvordan lokale aktører har samarbejdet om at få værdier i spil på en meningsfyldt måde, og den giver afslutningsvist også indblik i tanker om idegrundlaget for at arbejde med værdier og samarbejde i byfornyelsen. Dette beskrives i afsnittet: Eftertanker om værdier og samarbejde. Rapporten er skrevet af Tenna Tychsen for Kuben Byfornyelse Danmark A/S. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS, og Leif Rønby Pedersen, rönby.dk har bidraget til idéudviklingen omkring metoder og værktøjer. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet.

Det er tilladt at citere fra udgivelserne med kildehenvisning.

bottom of page