Borger- og brugeranalyser

Vi udarbejder analyser der understøtter udvikling i det offentlige. Analyser der har til formål at levere indsigt, så myndigheder kan træffe bedre beslutninger. Som kunde kan du trække på vores omfattende erfaring med udvikling, planlægning, analyser og undersøgelser for kommuner, ministerier, styrelser og fonde. Plan Gruppens analyseprodukter er specielt udviklet til at passe ind i det kommunale visions-, strategi- og planarbejde.

Kontakt Byplanlægger Tenna Tychsen for en dialog om de mange muligheder.

Perlegade_Gågaden_Sønderborg_0014-1200px.jpg

BORGERKOMPAS

Generel analyse af kommunen som levested, der belyser borgernes syn på kommunens identitet, livskvalitet, bosætningsforhold og fremtid. Bruges af flere kommuner som styringsredskab og kan finde anvendelse i hele styringsforløbet, fra visioner til handlingsplaner.

SERVICEKOMPAS

Analyse der belyser brugernes og borgernes overordnede tilfredshed med vigtige serviceområder i kommunen. Undersøgelsen fungerer som en temperaturmåling på, hvor god kommunen er til at levere værdi til borgerne og kan benyttes som input- og styringsredskab i arbejdet med politikker, planer og handlingsplaner.

Digital skrivebord
Plan Gruppen (16).jpg

BYPLANKOMPAS

Byplankompasset giver indsigt i en bys eller et områdes identitet, styrker, svagheder og fremtidspotentialer. Byplankompasset kan bruges i forbindelse med udvikling af byer og områder i spekteret fra planstrategi til handlingsplaner.

LIVSSTILSKOMPAS

Borgerundersøgelse der tager sit primære udgangspunkt i FN's verdensmål 11 om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Undersøgelsen har relevans i styringsspekteret fra visioner til politikker og mål.

Billede af Nhi Dam
Billede af Gabriel Côté

KLIMAKOMPAS

Analyse af borgernes holdninger, handlinger og udfordringer i forhold til bolig, transport og forbrug, som input til bæredygtige løsninger, information, stimulering og samarbejde. Undersøgelsen er relevant i forhold til borgerrettede klimaindsatser i spekteret fra visioner til mål og politikker.

MOBILITETSKOMPAS

Analyser af erfaringer, vaner og holdninger, der bidrager til viden om mobilitet, transportvaner, behov og trafiksikkerhed. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med mobilitet, trafikvaner og trafiksikkerhed. Kan særligt bruges i styringsarbejdet med planstrategi og kommuneplan, men har også bredere anvendelse.

Plan Gruppen (10).jpg
Plan Gruppen (13).jpg

BOSÆTNING OG BOLIG

Analyser af borgernes boligønsker der kan hjælpe kommuner, bygherrer og boligselskaber med at udvikle den type af boliger, som borgere efterspørger. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med bolig- og byplanlægning. Undersøgelsen kan bruges flere steder i styringsspekteret, fra planstrategi til kommuneplan.

HANDEL OG INDKØB

Analyser af borgernes indkøbsvaner der giver viden til udviklingen af strategier for lokal detailhandel i forhold til forbrugerservice, dagligvarer, udvalgsbutikker og online handel. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med detailhandelsplanlægning, byudvikling og byplanlægning.

Billede af Artificial Photography
Transportbånd

ERHVERVSKLIMA

Analyser af erhvervsklima der kortlægger erhvervslivets udfordringer og behov, så kommunen kan målrette den offentlige erhvervsindsats, tilbud og strategier. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med erhvervsklima og erhvervsservice.

MYNDIGHEDSKONTAKT

Analyse af borgerkontakt og service der kaster lys over borgernes oplevelser i kontakten med det offentlige. Det være sig gennem telefon, fremmøde, e-Boks, selvbetjening eller hjemmeside. Undersøgelsen er relevant i forhold til arbejdet med borgerservice.

Waiting Area
 

Kontakt om kommuneanalyser

Lars Lindenberg

Partner, CEO

Lars har mere end 30 års erfaring med strategi og ledelse fra nogle af Danmarks største virksomheder og organisationer. Lars har arbejdet med analyser og strategier for virksomheder, internationale virksomhedsgrupper, NGO's, styrelser og kommuner.

Lars Lindenberg +45-20444764 / lel@plangruppen.dk