top of page
Byudvikling.png

FAGBESKRIVELSER AF BYMIDTERS SÆRLIGE IDENTITET OG ARKITEKTUR

Attraktive byer er steder, hvor det er lykkes at omsætte kvaliteter til noget unikt, der giver værdi for borgerne. I byplanlægningen hjælper vi med at skabe klarhed over og forståelse for, hvad der skaber en attraktiv by med fokus på bymiljø, mennesker og liv. Vi samarbejder med JWH Arkitekter om kortlægning og beskrivelse af byers identitet og attraktivitet.

I vores registrering iagttager, vurderer og belyser vi byer og bymidters identitet, deres byliv og virksomhed i bred forstand samt deres attraktivitet. Registreringen danner grundlag for en beskrivelse af de enkelte byers arkitektoniske karakteristika, styrker, svagheder og potentialer inden for hver af temaerne:

  1. Stedsidentitet

  2. Monumenter- og bylivsdynamoer

  3. Bebyggelsen

  4. Byrummets attraktivitet


Desuden beskrives en sammenfattende analyse byens identitet, attraktivitet og liv.

Omfang og detaljeringsgrad af kortlægningen afklares med kommune i forhold til opgavens formål. Således har vi mulighed for at tilrettelægge en overordnet screening af flere byer, hvor formålet kan være at udpege særlige identitet til sammenligning, eller vi kan gå i dybden med en detaljeret kortlægning af bygningstypologier i en bymidte.

Se eksempel på screening af 31 bymidter – Publikation for Region Syddanmark (udgivelse 6)

FAGBESKRIVELSER AF BYMIDTERS SÆRLIGE IDENTITET OG ARKITEKTUR: Service
bottom of page