DANMARKS MONITOR

- viden der hjælper kommuner med udvikling

​Med Danmarks Monitor sætter vi skarpt på emner, som er vigtige for vores tid og for den udvikling, kommuner og byer gennemlever og prioriterer. Undersøgelserne i Danmarks Monitor repræsenterer summen af vores viden om gode undersøgelser, udviklet fra bedste praksis og to årtiers erfaringer med kommunal analyse og byudvikling.


Kommunen som levested.
Det gode levested er kendetegnet ved rammer, hvor mennesker trives og kan udfolde sig. Mange forhold bidrager til, om man oplever at bo et godt sted: naturen, boligen, infrastrukturen, jobmulighederne og sociale relationer, for at nævne nogle elementer. Levestedsundersøgelsen belyser borgernes oplevelse af livskvalitet i kommunen. Undersøgelsen kortlægger borgernes syn på kommunens identitet, leveforhold, bosætning, demokrati og bymæssig bæredygtighed. Undersøgelsen tager afsæt i de fundamentale parametre inden for bosætning og oplevet livskvalitet, herunder kendetegn, infrastruktur, natur, omgivelser, mennesker, relationer og muligheder for livsudfoldelse. Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med en stor gruppe af kommunale ledere og valideret på grundlag af forskning i bosætning og livskvalitet. 


Klima i samarbejde med borgerne.
Mange borgere har med deres stemmer givet politikerne mandat til en økonomisk og teknologisk indsats, der skal bremse klimaforandringerne og værne samfundet mod følgerne. Viden om borgernes positioner i klimaspørgsmålet, herunder status, drivers og barrierer for bæredygtig bolig, transport og forbrug, er et vigtigt element i praktisk inddragelse af borgene i klimaspørgsmålet. Klimaundersøgelsen kortlægger borgernes profiler i holdning og handling og indkredser områder, hvor borgerne kan hjælpes til at gøre mere for klimaet, i forhold til bolig, transport og forbrug. Resultatet er en rapport, der sammenholder synspunkter og adfærd i forhold til klimaudfordringerne og giver et oplyst afsæt for det borgerrettede klimaarbejde.


Mobilitet og trafik i kommunen.
Vores mobilitet og trafik er under forandring og vil om 2 årtier se anderledes ud end i dag. Årsagerne er mange: ændringer af livsstil, nye måder at bo, handle og arbejde på, den aldrende befolkning, mere fokus på miljø, klima og livskvalitet. Udviklingen er i gang og er kendetegnet af flere muligheder for bæredygtig og aktiv nærtransport. Trafiksikkerhed er en fast dagsorden i forhold til alle former for mobilitet, hvad enten transportformen er blød eller hård - dels med fokus på at nedbringe antallet af døde og tilskadekomne i trafikken, dels med henblik på at fremme hensynsfuld og fornuftig trafikadfærd, til gavn for tryghed og livskvalitet. Mobilitetsundersøgelsen belyser transportformer og trafikvaner, trafiksikkerhed og trafikkultur, som basis for dokumentation og indsatser lokalt og nationalt.

Hvordan deltager man
Kommuner og Regioner der har interesse i at medvirke, kan kontakte Plan Gruppen for en præsentation, dialog og aftale om gennemførelse. Arbejdet for den deltagende myndighed er begrænset til intern / ekstern information – mens selve gennemførelsen foretages af Plan Gruppen.


Book et online møde
Hvis du vil høre nærmere om Danmarks Monitor kan du kontakte direktør Lars Lindenberg, eller du kan kontakte os her, for at aftale en online præsentation

Modern Terrace